Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ

Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ теорії надійності для поглибленого аналізу структурних зв'язків елементів двигунів внутрішнього згорання, які обумовлюють показники надійності двигунів у цілому з метою обґрунтування їх рівня і розробки заходів щодо їхнього забезпечення на стадіях проектування, виробництва та експлуатації.

У відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра зі спеціальності 6.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» студенти, вивчивши дисципліну, повинні

знати:

- основні поняття теорії надійності;

- математичні методи розрахунку показників надійності двигунів;

- систему збору і обробки статистичної інформації про надійність двигунів;

уміти:

- кількісно оцінювати надійність і довговічність двигунів в цілому, виконувати розрахунок показників надійності їх елементів;

- аналізувати й оцінювати вплив різноманітних Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ конструктивних, технологічних і експлуатаційних факторів на надійність та довговічність двигунів;

- визначати основні показники техніко-економічної оцінки ефективності зміни надійності і довговічності;

- прогнозувати вплив різноманітних виробничо-технічних і експлуатаційно-технологічних факторів на надійність двигунів;

розуміти:

- загальні закономірності фізичних процесів, що визначають надійність механізмів і систем двигунів, утворення та прояву поточних та ресурсних відмов;

- організацію системи забезпечення надійності;

- місце теорії надійності у проектуванні, виробництві та експлуатації двигунів;

володіти:

- аналізом, синтезом показників надійності та прогнозуванням надійності двигунів;

- навичками практичних розрахунків по оцінці схемної надійності механізмів та систем двигунів.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, які одержують студенти при вивченні загально наукових і Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ загально-інженерних дисциплін, та спеціальних дисциплін за фахом: «Конструкція двигунів внутрішнього згорання», «Альтернативні конструкції ДВЗ», «Системи ДВЗ», «Машини з ДВЗ».

Для студентів денної форми навчання обсяг розглянутих тем скорочується, на заняттях розглядаються загальні положення з наступною рекомендацією для самостійної роботи з літературними джерелами.

На вивчення дисципліни навчальним планом закладу відводяться аудиторні заняття, при цьому кількість часів, які відводяться на види занять кожного року уточнюються.

Питання тем програми дисципліни зі студентами всіх форм навчання розглядаються та вивчаються на лекційних, практичних, самостійних заняттях, та під час консультацій. Підсумковим заходом контролю рівня знань для студентів є залік.

На самостійних заняттях під керівництвом викладача Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ студенти очної форми навчання:

- освоюють матеріал лекційних занять;

- практично проводять розрахунки показників безвідмовності елементів двигунів;

- проводять аналіз структури елементів, що визначають надійність і довговічність двигуна;

- виконують упорядкування та аналіз каталогів характеристик надійності елементів двигуна;

- аналізують схемну надійність і визначають шляхи підвищення надійності механізмів та систем двигуна внутрішнього згорання.На практичних заняттях студенти денної форми навчання виконують завдання згідно з переліком практичних занять у відповідності з методичними вказівками: «Методичні вказівки, завдання для виконання практичних занять з дисципліни «Надійність та довговічність двигунів внутрішнього згорання» для студентів всіх форм навчання. напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Двигуни внутрішнього згорання». / Укл.: Кубіч В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ, 2012.-46 с.».

На практичних заняттях студенти заочної форми навчання виконують рішення типових завдань щодо визначення окремих показників надійності двигунів, проводять обробку експериментальних даних відносно отримання показників надійності двигунів та визначення графічного їх розподілення, після чого керівником занять видаються завдання для виконання контрольних робіт (№ 1 - № 3). Методичні вказівки та вихідні дані наведені нижче.

Основний напрямок проведення практичних робіт націлено на закріплення и поглиблення засвоєних студентами теоретичних положень по забезпеченню надійності двигунів та їхніх елементів, одержання навиків використання теоретичного матеріалу для рішення конкретних задач.

Процес самостійного вивчення дисципліни студентам заочної форми навчання доцільно вести в такій послідовності:

- проробити робочу програму по вивченій темі і Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ методичні вказівки до неї;

- вивчити тему по рекомендованих основних підручниках;

- самостійно зробити аналіз необхідних формул й інших графічних залежностей з погляду впливу показників, які входять до їх складу, кожна формула повинна бути прописана окремо;

- скласти короткий конспект по вивченні темі.

У конспекті повинні бути: зміст з указівкою сторінок, вихідні данні, визначення (якщо такі можна зробити), необхідні викладення з розшифровкою всіх позначень, їх числові значення, аналіз отриманих формул, схем і графічні інтерпретації розглянутих питань, посилення на сторінки підручників і список використаної літератури. На завершальному етапі варто перевірити свої знання, відповівши на питання для самоперевірки, приведені в методичних вказівках після кожної Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ теми.

Вивчення дисципліни повинне творче, в межах змісту програми і навчального плану, враховувати особливості контингенту студентів, що навчаються.

Для одержання допуску до проведення підсумкового контролю рівня знань з дисципліни студент повинний представити виконанні і зараховані контрольні роботи. Зарахування кожної роботи здійснюється якщо студент має розуміння основного змісту питань, які розглядаються за змістом завдання на контрольну роботу.


documentaonwpjd.html
documentaonwwtl.html
documentaonxedt.html
documentaonxlob.html
documentaonxsyj.html
Документ Загальні методичні вказівки. Дисципліна «Надійність та довічність ДВЗ» передбачає вивчання загальних основ