Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства

Уникнути суб’єктивізму при визначенні ознак кризового стану на підставі аналізу фінансових коефіцієнтів можна шляхом розробки чіткого алгоритму оцінки задовільності структури балансу підприємства. Для цього застосовуються спеціальні показники загрози банкрутства.

Найпростішою є двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства (організації). Найбільш поширеним методом оцінки ймовірності банкрутства підприємства є запропонована в 1968 році американським економістом Е. Альтманом Z-модель на основі 5 факторів. Індекс кредитоспроможності побудований за допомогою апарату мультиплікативного дискримінантного аналізу дозволяє розділити господарюючих суб’єктів на потенційних банкрутів та небанкрутів.

Для оцінки ризику банкрутства та кредитоспроможності підприємств широко використовуються також дискримінантні факторні моделі відомих західних економістів Конана і Гольдера, Лісу, Спрінгейта, Таффлера Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства та ін..

Отже, за допомогою вищезазначених моделей діагностики банкрутства було визначено ймовірність банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод». Результати розрахунків занести в таблицю 2.3. За результатами розрахунків була проведена порівняльна характеристика.

Таблиця 2.3 – Результати діагностики ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

Назва моделі Значення факторів, включених в модель Результат розрахунку тестового показника Імовірність банкрутства
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
Двофакторна модель КЗЛ = 0,52 qПК = 0,89 КЗЛ = 0,78 qПК = 0,92 Z=-0,431 Z=-0,694 Дуже мала Дуже мала
Модель Альтмана Х1=0,423 Х2=0,051 Х3=0,056 Х4=0,117 Х5=0,527 Х1=0,423 Х2=0,031 Х3=0,034 Х4=0,087 Х5=0,579 Z=1,098 Z=1,051 Висока Висока
Модель Конана і Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства Гольдера Х1=0,473 Х2=0,512 Х3=0,003 Х4=0,092 Х5=0,109 Х1=0,473 Х2=0,512 Х3=0,142 Х4=0,086 Х5=0,162 Z=0,226 Z=0,359 Вірогідність затримки платежів 100% Вірогідність затримки платежів 100%
Модель Лісу (1972 рік) Х1=-0,179 Х2=0,056 Х3=0,0005 Х4=0,097 Х1=-0,222 Х2=0,034 Х3=0,0005 Х4=0,097 Z=-0,006 Z=-0,011 Дуже висока Дуже висока
Модель Спрінгейта Х1=0,423 Х2=0,056 Х3=0,153 Х4=0,439 Х1=0,423 Х2=0,034 Х3=0,034 Х4=0,482 Z=0,886 Z=0,961 Мала Мала
Модель Таффлера (1997 рік) Х1=0,143 Х2=0,537 Х3=0,689 Х4=0,439 Х1=0,214 Х2=0,537 Х3=0,689 Х4=0,482 Z=0,268 Z=0,277 Мала Мала
Універсальна дискримінантна функція Х1=0,077 Х2=1,099 Х3=0,051 Х4=0,115 Х5=0,016 Х6=0,439 Х1=0,060 Х2=1,099 Х3=0,031 Х4=0,063 Х5=0,015 Х6=0,482 Z=1,333 Z=0,853 Банкрутство не загрожує за умови антикризового управління Підприємству загрожує банкрутств, якщо не здійснити санаційних заходів

Порівнюючи результати розрахунків Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства за пропонованими моделями, можна побачити, що існують певні суперечності, тому остаточного висновку щодо ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» зробити неможливо.

Двофакторна модель свідчить, що імовірність банкрутства даного підприємства є дуже малою. Модель Альтмана говорить про абсолютно протилежне, оскільки значення Z-розрахунків менше 1,23, що відповідає високій загрозі банкрутства. За моделлю Конана і Гольдера вірогідність затримки платежів Чернігівського молокозаводу складає 100%. Оцінка ризику банкрутства за моделлю Лісу також говорить нам про високу імовірність банкрутства. На противагу, оцінюючи результати розрахунків за моделлю Спрінгейта і Таффлера, ми бачимо, що підприємство має малу імовірність банкрутства.Аналіз розрахунків Універсальної дискримінантної функції показує, що Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства у 2011 році фінансова стійкість підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» була порушена, і бездіяльність у цьому плані органів управління призвела у 2012 році до погіршення ситуації, адже в даному році постала загроза банкрутства, яку можна уникнути у разі проведення санаційних заходів.

Отже, порівняльний аналіз результатів діагностики ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод», виявив, що між моделями існує певна неузгодженість, яка не дає можливості зробити однозначного, науково обґрунтованого висновку та прогнозу стосовно подальшої діяльності підприємства, його платоспроможності і ризику банкрутства.

2.2.3 Аналіз наявності (відсутності) ознак фіктивного, приховуваного банкрутства або доведення до банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

2.2.3.1 Визначення ознак фіктивного банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

Фіктивне Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства банкрутство – завідомо неправдива офіційна заява громадянина – засновника або власника суб’єкта господарської діяльності, а також службової особи суб’єкта господарської діяльності та громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов’язань перед бюджетом. Протягом трьох днів з дня виявлення ознак фіктивного банкрутства матеріали направляються до органів податкової служби за місцем реєстрації підприємства.

Фіктивним може бути визнано банкрутство у разі, якщо підприємство-боржник (за наявності у нього на це можливості) не задовольнило вимоги кредиторів та зобов’язання перед бюджетом у повному обсязі на момент його звернення до господарського суду із заявою про визнання своєї Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства неплатоспроможності.

Для того, щоб зробити відповідний висновок, необхідно визначити коефіцієнт покриття шляхом зіставлення розміру оборотних активів підприємства та його довгострокових і поточних зобов’язань.

При цьому до складу довгострокових і поточних зобов’язань слід віднести як основну суму боргу, так і відсотки, штрафи, пені та неустойки щодо цього боргу, у разі, якщо вони зазначені в стандартах бухгалтерського обліку або є рішення суду про їх стягнення.

У разі коли на підприємстві коефіцієнт покриття перевищував одиницю при нульовій або позитивній рентабельності, це може свідчити про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства необхідно Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства враховувати наявність офіційної заяви власника або службової особи підприємства-боржника до господарського суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості задоволення вимог кредиторів, у тому числі зобов’язань перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення до суду.

Таблиця 2.4 – Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

№з/п Показники Джерело інформації Станом на початок періоду, який аналізується Станом на кінець періоду, який аналізується
Оборотні активи форма №1 рядок 260
Поточні зобов’язання підприємства форма №1 рядок 620
Коефіцієнт покриття 0,305 0,658
Рентабельність продукції 28,95 44,12

Оскільки, коефіцієнт покриття не перевищує одиницю Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства при позитивній рентабельності, ознак фіктивного банкрутства на підприємстві немає.

2.2.3.2 Визначення ознак доведення до банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

Доведення до банкрутства – умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб’єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності. Протягом трьох днів з дня виявлення ознак доведення до банкрутства та приховування стійкої неплатоспроможності матеріали направляються до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації підприємства.

Визначення ознак доведення до банкрутства може бути здійснено у разі, коли в суді була розпочата справа щодо банкрутства підприємства та є ознаки неправомірних дій Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства відповідальних осіб боржника, що призвели його до фінансової неспроможності.

Ознаками доведення до банкрутства є наявність дій відповідних осіб боржника, які призвели до погіршення платоспроможності підприємства, у зв’язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов’язкові платежі.

Насамперед необхідно визначити, чи змінився рівень забезпечення зобов’язань кредиторів за період, що аналізується. У разі коли такі зміни мали місце, потрібно з’ясувати умови укладення, виконання договорів, відповідно до яких сталися ці зміни.

Рівень забезпечення зобов’язань кредиторів характеризується такими показниками:

– забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами (відношення суми активів Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства боржника до суми його зобов’язань);

– забезпечення зобов’язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних активів до суми зобов’язань боржника);

– розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та його зобов’язань).

У разі коли було встановлено, що вищезазначені показники погіршилися протягом періоду, який аналізується, необхідно з’ясувати, за умови виконання яких саме договорів це сталося. Ці договори слід перевірити на відповідність ринку товарів та послуг щодо кон’юнктури (ціни, обсягу продажу, якості, конкурентності), а також перевірити вигідність умов виконання договорів для боржника.

Таблиця 2.5 – Показники аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

№ з/п Показники та їх Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства нормативне значення Джерело інформації (форма №1) Станом на початок періоду, який аналізується Станом на кінець періоду, який аналізується
Забезпечення зобов’язань боржника усіма його активами (відношення суми активів боржника до суми його зобов’язань) рядок 280/ (рядок 480 + рядок 620) 1,12 1,09
Забезпечення зобов’язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних активів до суми зобов’язань боржника) рядок 260/ (рядок 480 + рядок 620) 0,30 0,65
Розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та його зобов’язанням) рядок 280 - (рядок 480 + рядок 620)
Аналіз договорів, які вплинули на зміну вищезазначених показників:
Ціни, вказані в договорах, відповідають загальноринковим (так/ні) аналітична інформація так так
Умови виконання договорів вигідні для підприємства (так/ні) аналітична Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства інформація так так

Економічними ознаками дій щодо доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану. У випадку ПАТ «Чернігівський молокозавод» протягом періоду погіршився лише показник забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами, але не суттєво. Отже можна стверджувати, що ознак доведення до банкрутства на підприємстві немає.

2.2.3.3 Визначення ознак приховуваного банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

Приховуване банкрутство – умисне приховування стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей у разі, якщо це завдало великої матеріальної шкоди.

Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що боржником Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства подані недостовірні відомості про своє майно в фінансовій звітності або в інших документах, що свідчать про його фінансове та майнове становище, в таких випадках можуть мати місце ознаки щодо приховування банкрутства.

До ознак приховуваного банкрутства належить:

– надання третім особам (банківським установам, державним установам, постачальникам, покупцям) завідомо неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства;

– можливість визнання причинного зв’язку між наданою інформацією та збитками, які зазнала третя особа.

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства можна визначити за такими основними ознаками:

– зменшення розміру, приховування та заниження оцінки майна, яке знаходиться у розпорядженні підприємства;

– штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості;

– наявність у Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства підприємства штрафів, пені, неустойки, визнаних в судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог законодавства;

– збитковість діяльності протягом двох років;

– наявність у суді розпочатих справ, за якими підприємство є відповідачем останні два роки;

– спрямування інвестицій не на основну діяльність підприємства;

– наявність переваг у структурі доходів підприємства від неосновної діяльності;

– відхилення показників ліквідності від граничного значення;

– необґрунтоване зменшення штату підприємства.

Таблиця 2.6 – Показники аналізу для виявлення ознак приховуваного банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод»

№з/п Показники та їх нормативне значення Джерело інформації Станом на початок періоду, який аналізується Станом на кінець періоду, який аналізується
Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства. грн. форма №5 рядок 260 - рядок 261- рядок 262 - рядок 263 - рядок 264 - рядок 265
Дебіторська заборгованість, тис. грн. форма №1 (рядок 160/ рядок 210)
Прострочена частина дебіторської заборгованості, % аналітична інформація
Кредиторська заборгованість, тис. грн. форма №1 рядок 480 + рядок 620
Розмір штрафів та пені, тис. грн. аналітична інформація
Розмір збитків, тис. грн. форма №2 рядок 225
Кількість справ, розпочатих у суді (відповідач підприємство), штук аналітична інформація
Розмір інвестицій, у тому числі в основну діяльність, тис. грн. форма №2 - інвестиції рядок 011
Частка доходів від неосновної діяльності в структурі доходів підприємства, % форма №2 (рядок 110 + рядок 120 + рядок 130)/ рядок 170 0,0118 1,2558
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К > = 0,5) форма №1 (рядок 230 + рядок 240)/ рядок 620 0,011 0,005
Коефіцієнт поточної ліквідності (К > = 2) форма №1 рядок 260/ рядок 620 0,52 0,78
Кількість працівників, згідно Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства із штатним розкладом на 31 грудня звітного року, осіб форма №1-ПВ рядок 10010 графа 1

Провівши аналіз вищезазначених показників для виявлення ознак прихованого банкрутства ПАТ «Чернігівський молокозавод» було виявлено, що існують певні суперечності. Розмір майна, яке знаходиться у розпорядженні підприємства за період зріс; підприємство не мало збитків, штрафів і справ розпочатих у суді, що свідчить про відсутність прихованого банкрутства. Проте, на противагу цьому, суттєво збільшились розміри кредиторської та дебіторської заборгованості. Станом на кінець періоду прослідковується перевага у структурі доходів підприємства доходів від неосновної діяльності. Також показники ліквідності відхиляються від граничного значення.

Взявши до уваги і оцінивши всі вищеперераховані фактори, все ж таки, можна більше Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства схилитися до того, що підприємство ПАТ «Чернігівський молокозавод» має ознаки прихованого банкрутства.


documentaoochhh.html
documentaoocorp.html
documentaoocwbx.html
documentaooddmf.html
documentaoodkwn.html
Документ Діагностика ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Чернігівський молокозавод» з використанням тестових показників банкрутства