Українська мова

(за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

119 годин

І семестр – 64 год (4 години на тиждень)

ІІ семестр – 55 год (3 години на тиждень)

№ з/п Тема уроку Дата Примітка
Мова і мовлення (3 год)
Мова – жива скарбниця історії народу
Розвиток мови. Старі і нові слова
Культура мовлення та спілкування
Текст (10 год)
Тема, основна думка, заголовок тексту
Тема, основна думка в текстах-розповідях, описах, міркуваннях
Засоби зв’язку речень у тексті
Поділ тексту на частини. План тексту
Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему
Текст-міркування: твердження, докази, висновки
Закріплення знань про текст-міркування
Побудова тексту-опису, тексту-розповіді
Художній Українська мова і науково-популярний тексти-описи
Замітка в газету. Перевірна робота. Диктант №1
Речення (9 год)
Аналіз перевірної роботи. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого
Головні та другорядні члени речення
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка
Зв’язок слів у реченні
Поширення речень словами та словосполученнями
Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення
Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)
Складання речень з однорідними членами
Закріплення знань про однорідні члени речення. Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»)
Слово. Значення слова (4 год)
Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про слово
Урок розвитку Українська мова писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки
Будова слова. Спільнокореневі слова. Форма слова
Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого
Іменник (20 год)
Іменник як частина мови. Повторення вивченого
Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність іменників
Рід іменників
Змінювання іменників за числами
Відмінки іменників. Початкова форма іменників
Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)
Написання іменників жіночого й чоловічого роду із закінченням -а, -я в однині
Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини
Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в орудному відмінку однини
Змінювання іменників чоловічого Українська мова роду без закінчень в орудному відмінку однини
Закінчення іменників чоловічого роду на – ар, - яр у родовому й орудному відмінках однини
Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини
Закінчення іменників середнього роду в однині
Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням – і в іменниках різного роду
Закріплення знань про зміну приголосних в іменниках
Визначення роду, числа, відмінка іменників. Перевірна робота. Аудіювання
Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний
Закінчення іменників у множині
Узагальнення Українська мова знань про іменник. Перевірка знань з мови («Іменник»)
Прикметник (24 год)
Аналіз перевірної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором. Контрольний переказ
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні
Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах
Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками
Змінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий приголосний
Змінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників
Практичні вправи Українська мова на визначення відмінків прикметника. Перевірна робота. Диктант №2
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом
Аналіз перевірної роботи. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини
Закріплення знань про правопис прикметників із знаком м’якшення. Перевірна робота. Контрольне списування
Аналіз перевірної роботи. Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках
Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників
Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ськ, -зьк, -цьк
Змінювання прикметників у множині
Закріплення знань про правопис прикметників у множині
Урок розвитку писемного мовлення. Складання Українська мова запрошення
Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст
Закріплення вивченого
Розбір прикметника як частини мови
Поширення речень прикметниками
Узагальнення та систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник». Перевірна робота. Диктант №3
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом
Числівник (4 год)
Аналіз перевірної роботи. Числівник як частина мови
Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників
Відмінкові форми окремих числівників
Словесні формули на означення часу протягом доби
Займенник (9 год)
Займенник як частина мови. Роль у тексті
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту з елементами міркування
Особові займенники
Змінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи Українська мова однини й множини
Змінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини
Уживання займенників із прийменниками
Закріплення вивченого
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка
Узагальнення знано про займенник. Перевірка знань з мови («Числівник», «Займенник»)
Дієслово (21 год)
Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів
Закріплення вивченого. Усний твір
Побудова речень з однорідними присудками
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу
Закріплення вивченого
Неозначена форма дієслова
Часи дієслова. Змінювання дієслів за Українська мова часами й числами
Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами
Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)
Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами
Закріплення вивченого. Перевірна робота. Диктант №4
Аналіз перевірної роботи. Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу
Закріплення вивченого
Закріплення вивченого
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали
Закріплення вивченого
Закріплення вивченого
Дієслова на -ся
Узагальнення знань про дієслово Українська мова. Перевірка знань з мови («Дієслово»)
Прислівник (10 год)
Аналіз перевірної роботи. Прислівник як частина мови
Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту
Зв'язок прислівників із дієсловами
Закріплення вивченого. Перевірна робота. Контрольне списування
Аналіз перевірної роботи. Прислівники, близькі й протилежні за значенням
Поширення речень прислівниками
Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері
Спостереження за роллю прислівників у тексті. Перевірна робота. Аудіювання
Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання
Повторення вивченого (5 год)
Що ми знаємо про текст, речення, слово
Що ми знаємо про іменник і прикметник
Що ми знаємо про Українська мова займенник і числівник
Що ми знаємо про дієслово та прислівник
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису. Підсумковий урок за рік


documentaonsikn.html
documentaonspuv.html
documentaonsxfd.html
documentaontepl.html
documentaontlzt.html
Документ Українська мова